کتاب صوتی بهبود تصمیمات و قضاوت

تصمیم گیری یک مهارت است و همه ما باید آن را یادبگیریم. ما در زندگی دائما در حال تصمیم گیری هستیم و اگر این مهارت را به خوبی یاد نگیریم ممکن است تصمیم های اشتباهی بگیریم که در نتیجه باعث به شکست می شود. علی محمدی در خصوص تصمیم گیری این کتاب را به شما هدیه می کند که می توانید با صرف تنها 20 دقیقه از وقتتان آن را گوش کنید.


Recent Posts

See All