جرات داشته باش!

اگر #شجاع نباشی:- دیگران مسیر شما را مشخص می کنند.

- زیر سایه اغواهای زندگی قرار میگیرید!

- زیر سایه مستبدان و خودکامگان قرار می گیرید.

- هیچ جامعه بزرگی شکوفا نخواهد شد.

- زورگوها در جهان رشد می کنند.

و هیچ هدفی به سرانجام نخواهد رسید!

علی محمدی