درس های کسب و کار از وارن بافت

علی محمدی در زندگی شخصی و کسب و کار سعی کرده افرادی را که اهداف مشترکی با وی داشته اند را الگو قرار دهد و از آن ها و تجربه آن ها بیاموزد! یکی از این اشخاص آقای وارن بافت هستند که مهم ترین تجربه و درس های ایشان را در فایل زیر می توانید گوش دهید.


Recent Posts

See All