کتاب صوتی باشگاه پنج صبحی ها

یکی از کتاب هایی که باعث شد تا علی محمدی و بسیار از دانشجوهای ایشان در مسیر خود به موفقیت برسند گوش دادن به این کتاب 90 دقیقه ای بود! حتما این کتاب را گوش دهید و به دوستان خود هدیه کنید!


Recent Posts

See All